دو

<<당신이란 존재는 언젠가 내가 읽었던 아픈 책을 같이 읽은 사람이다>>

تو کسی هستی که باید به همراهش، دردناک ترین صفحات زندگیم رو ورق می زدم