دردو زمان

‏من...

‏میتوانستم به هیأت هزارها معشوق درآیم

‏روزی لیلا باشم و روز دگر شیرین

‏امروز منیژه نام گیرم و فردا رابعه 

‏تو...

‏میتوانستی بارها عاشق بوده باشی 

‏مجنون گشته باشی و بیستون بشکافی

‏بر اسب ها بتازی و شعر مرا از بَر کنی

‏اما..

‏گناهکار، زمانه بود

‏که حکایت دلدادگی ما را

‏در یک افسانه نتوانست سرود..